Anonimowi Hazardziści

MITINGI AH I STRONA INTERNETOWA SĄ ZARZĄDZANE I UTRZYMYWANE PRZEZ WSPÓLNOTĘ AH. JEŻELI TRAFIŁEŚ TU Z INNEJ STRONY LUB Z LINKU CHCEMY ŻEBYŚ WIEDZIAŁ, ŻE:
Wspólnota AH nie ma powiązań z żadną sektą, grupą wyznaniową, partią polityczną, organizacją czy instytucją, nie zajmuje stanowiska w żadnych sprawach zewnętrznych oraz nie użycza nazwy żadnym pokrewnym organizacjom.

Menu

Zlot Radości AH w Urle (koło Warszawy)

Zlot Radości Anonimowych Hazardzistów w dniach 12-14 lipca 2024r. Ośrodek Charytatywno - Opiekuńczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w miejscowości Urle

 

Piątek 12.07.2024*

16:00 - przyjazd uczestników i zameldowanie

18:00 -19:00 - kolacja

20:30 - Otwarty miting wspólny całonocny

(spikerka osoby współuzależnionej -HAZ -ANON i spikerka Hazardzisty)

 

Sobota 13.07.2024*

9:00 -10:00 -śniadanie

10:30 -12:00 -dzieci -zajęcia zorganizowane nas czas mityngów

10:30 -12:00 -miting dla współuzależnionych (jest możliwość wydłużenia)

10:30 -12:00 - miting dla hazardzistów (jest możliwość wydłużenia)

12:30 -14:00 -Rodzinna olimpiada sportowa dla wszystkich

14:00 -15:00 -obiad

15:00 -17:00 -Rodzinna olimpiada sportowa dla wszystkich (gra w dwa ognie lub zbijaka, siatkówka)

18:00 -19:00 -kolacja

19:15 -21:00 -podchody miejskie dla wszystkich

21:00 -(...) -ognisko, wspólne śpiewy i opowieści dla wszystkich

 

Niedziela 14.07.2024*

9:00 -10:00 -śniadanie

10:00 -11:00 -Jak doświadczenie traumy dziecięcej wpływa na nasze dorosłe życie -Danuta Reinert

11:15 -13:30 -inwentura Zlotu Radości: ,,Pomysły na kolejny Zlot Radości oraz sugestie co do miejsca kolejnego zlotu, wymiana doświadczeń"/zakończenia Zlotu Radości

13:30 -14:30 -obiad

14:30 -wyjazd uczestników

* godziny są orientacyjne, mogą ulec zmianomNieważne skąd jesteś. Nieważne jakie masz problemy. Ważne, że będziesz TU ze swoją rodziną.
Gdzie drzewa szumią i ptaki śpiewają a radość płynie w Nas.

 

REGULAMIN POBYTU NA ZLOCIE RADOŚCI 2024

W MIEJSCOWOŚCI URLE 

I ZASADY OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady rejestracji, uczestnictwa, przebywania na terenie Ośrodka oraz planowanego harmonogramu Zlotu Radości. Regulamin jest integralną częścią, do której zawarcie dochodzi poprzez opłatę udziału w Zlocie Radości (dalej "Zlot")
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Zlotu Radości.
 3. Organizatorem Zlotu jest grupa AHA na Programie w Warszawie.
 4. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem działań związanych z organizacją Zlotu Radości czuwają: Adam, Daniel, Kamil i Waldemar.
 5. Celem Zlotu jest integracja Uczestników poprzez udział wspólnych zabawach, rozmowach i wypoczynku.
 6. Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba będąca hazardzistą, jak również rodzina lub/i osoba towarzysząca. 
 7. W trakcie trwania Zlotu opiekę nad dziećmi sprawują prawni opiekunowie.
 8. Opłata udziału w Zlocie jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptuję niemniejszego Regulaminu oraz Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Regulaminu Ośrodka.
 9. Zlot Radości odbędzie się w terminie: 12-14.07.2024 r. w Ośrodku Charytatywno-Opiekuńczym Caritas Diecezja Warszawsko-Praska, ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 2, 05-281 Urle (dalej "Ośrodek")

 

 

II ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE OŚRODKA

 

 1. Pobyt na terenie ośrodka oznacza znajomości i akceptację Regulaminu Ośrodka.
 2. Na terenie Ośrodka mają prawo przebywać osoby, które zarezerwowały i opłaciły pobyt na Zlocie Radości.
 3. Na Zlot nie można zabierać zwierząt.

 

III REJESTRACJA I OPŁATA

 

 1. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność Rejestracji, która została opisana w punkcie 2. W przypadku przekroczenia limitu osoba zainteresowana zostanie wpisana na listę rezerwową.
 2. Rejestracja na Zlot odbywa się w trzech etapach:

2.1.   Rezerwacja telefoniczna/sms/e-mail u jednej z osób odpowiedzialnych za organizację Zlotu -patrz Zasady Ogólne pkt. 4.

2.2.   Uregulowanie opłaty związane z zakwaterowaniem do 30.06.2024 roku.

Przesłanie potwierdzenia wyżej wskazanej opłaty do 30.06.2024 roku na adres email: naprogramie@anonimowihazardzisci.org 

 1. Opłatę za zakwaterowanie należy dokonać na numer konta Ośrodka, który został podany poniżej.

3.1.   Dane do przelewu: Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Urle.

Adres: ul. Poniatowskiego 2, 05-281 Urle.

Numer konta: 77 1240 6074 1111 0010 3472 1235

3.2.   Tytuł przelewu powinien zawierać następujące informacje: Zlot 2024, imię i nazwisko oraz liczbę zgłoszonych osób wraz z ich wiekiem np. Zlot 2024, Jan Kowalski, 3 osoby w wieku 40, 37 i 7 lat.

3.3.   Koszt zakwaterowania uzależniony jest od wieku Uczestników.

3.3.1.     Uczestnik pełnoletni oraz dzieci w wieku 6-18 lat:  250,00 zł za osobę.

3.3.2.     Uczestnik w wieku 3 - 6 lat: 150,00 zł za osobę.

3.3.3.     Uczestnik poniżej 3 roku życia kwaterowy jest bezpłatnie.

 1. Opłata Akredytacyjna zostanie pobrana w momencie zakwaterowania i wynosi 35,00 zł za osobę od 18 roku życia. W przypadku dzieci poniżej 18 roku życia oplata Akredytacyjna nie jest wymagana.
 2. Rezygnacja z udziału w Zlocie wymaga poinformowania Organizatora wskazanego w Regulaminie Ogólnym punkcie 4.

5.1.   Organizator oraz Ośrodek nie zwracają kosztów zakwaterowania na Zlocie w przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn zależnych od niego.

5.2.   Organizator oraz Ośrodek nie zwracają kosztów zakwaterowania na Zlocie w przypadku rezygnacji w terminie po 30.06.2024 roku

IV OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Organizator zobowiązuje sie-do zapewnienia Uczestnikom Zlotu Radości: noclegu, wyżywienia w postaci trzech posiłków, napoi tj. kawy, herbaty, wody do picia oraz wypełnienia czasu poprzez przygotowanie wielu atrakcji. Ponadto dbania o bezpieczeństwo Uczestników podczas udziału w Zlocie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: skradzione, uszkodzone lub zgubione rzeczy Uczestników Zlotu. Zachowanie Uczestników Zlotu oraz następstw z tego wynikających w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne. Jak również wszelkich następstw wynikających ze nieprzestrzeganie, złamania niemniejszego Regulaminu lub/i Regulaminu Ośrodka.
 3. Organizator ma prawo do wydalenia ze Zlotu bez zwrotu pieniędzy w przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego lub niemniejszego Regulaminu lub/i Regulaminu Ośrodku w czasie trwania Zlotu Radości i pobytu w Ośrodku w miejscowości Urle.
 4. Uczestnik zobowiązuje sie-do:

4.1.   Przestrzegania niniejszego Regulaminu i Regulaminu Ośrodka

4.2.   Niespożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych podczas całego pobytu na Zlocie Radości.

4.3.   Przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas całego pobytu na Zlocie Radości.

4.4.   Pozostawienia swojego miejsca zakwaterowania w stanie jakim zastał go w momencie zameldowania.

4.5.   Pokrycia kosztów ewentualnych szkód powstałych z jego winy podczas pobytu na Zlocie.

4.6.   Nienarażania innych Uczestników na niebezpieczeństwom.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie-przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

© anonimowihazardzisci.org
Realizacja: 2012 rok